บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL Georgia 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์เจีย EASY MAGICAL Georgia 6 วัน 3 คืน
36,990฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า – รูปปั้น Mother of Georgia – โรงอาบน้ำโบราณ สะพานแห่งสันติภาพ - ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD - ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน - เมืองถ้ำอัพลีสสิค มิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย

PHT-091-076

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 18.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

 • 21.45

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065 สายการบิน Turkish Airlines บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 2
 • 04.10

  เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 06.15

  ออกเดินทางสู่ Tbilisi International Airport ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378

 • 09.35

  เดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ ทบิลีซี (Tbilisi)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร นำท่านเข้าชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารที่สำคัญของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งจอร์เจีย นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า (Narikala Fortress) แล้วนำท่านชม รูปปั้น Mother of Georgia 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทางเหนือของประเทศจอร์เจีย ไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) แล้วนำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็น สเตปันสมินดา (Stepantsminda)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กอรี (Gori) เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุพลิซิเค (Uplistsikhe) 

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ มิทสเคต้า (Mtskheta) นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 17.25

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 สายการบิน Turkish Airlines

 • 19.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.15

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK064 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่ 6
 • 09.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • ไกด์ท้องถิ่น ชำนาญการ
 • หัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบิน Turkish Airline อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,800 ตลอดทริป

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 - 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ