ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3คืน

เถาหยวน-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-วัดจงไถฉานซื่อ- ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป-ขนมพายสับปะรด-เจียงไคเช็ค-ร้านสร้อย-ซีเหมินติง น้ำตกสือเฟิน-เหย่หลิว-Duty Free-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)-ไนท์ มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง