ทัวร์ไต้หวัน T DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5วัน 3คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง