ทัวร์ไต้หวัน T-DED เก๋กู๊ด Taiwan 5วัน 4คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต – ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง