ทัวร์ไต้หวัน T DED อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต -ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - MITSUI OUTLET PARK

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง