ทัวร์ไต้หวัน T DED สุดยอด TAIWAN 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - Cosmetic Shop - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - Mitsui Outlet Park

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง