ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN 4วัน2คืน

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง
-วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู
-ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ศูนย์ศิลปะฮวาซาน
-ตึกไทเป101
-ศูนย์เจอร์เมเนียม
-วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร
-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง