ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน คุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรม 4 วัน 3 คืน

ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ ร้านสินค้าปลอดภาษี - เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง