ทัวร์รัสเซีย RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซากอร์ส โกลเด้นริง 7 วัน 5 คืน

- เยี่ยมชมเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบยุโรปและอดีตเมืองแห่งสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ กรุงมอสโคว์(MOSCOW)
- เที่ยวชมเมืองที่มีสมญานามว่าหน้าต่างแห่งยุโรปและเป็นเมืองมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint Petersburg)
- เมืองแห่งการแสวงบุญและเป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด เมืองซากอร์ส(Zagorsk)
- เยือนเมืองธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และโบสถ์ที่งดงาม เมืองซูสดัล (Suzdal)
- ชื่นชมอดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของรัสเซีย ซึ่งคงสถานะเป็นเมืองหนึ่งในเขตโกลเด้นริง เมืองวลาดีเมียร์ (Vladimir)

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง