ทัวร์ฟิลิปปินส์ บินตรง ลงเซบู 4 วัน 2 คืน

เซบู–เกาะโบโฮล–ชายหาดเซบู

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง