ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอ
วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
วัดมหากันดายงค์สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง